Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "COMARON"

obowiązujący od 25.12.2014 r.

 

I.                   Postanowienia ogólne 

 

1.1.            Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ComaroN.pl. 

 

1.2.            Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

1.3.         Sklep internetowy, działający pod adresem www.ComaroN.pl, prowadzony jest przez ComaroN Anna Dietrych z siedzibą w Żółwinie przy ul. Granicznej 52, NIP: 1132079045,

 

Dane kontaktowe:

ComaroN Anna Dietrych

ul. Graniczna 52

05-807 Żółwin

Adres poczty elektronicznej:

sklep@comaron.pl 

Numer telefonu: 792 444 666

 

 

1.4.            Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego ComaroN Anna Dietrych; 

 

b)      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); 

 

c)        Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z ComaroN Anna Dietrych niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;

 

d)       Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego ComaroN Anna Dietrych; 

 

e)        Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ComaroN.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez ComaroN Anna Dietrych; 

 

f)         ComaroN – ComaroN Anna Dietrych z siedzibą w Żółwinie przy ul. Granicznej 52, NIP: 1132079045,

 

g)        Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym; 

 

h)        Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ComaroN Anna Dietrych z siedzibą w Żółwinie przy ul. Granicznej 52, NIP: 1132079045, Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

i)          Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); 

 

j)          Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

 

k)        Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  

1.5.            Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 

 

1.6.            Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe. 

 

1.7.            W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

1.8.            Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ComaroN.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

1.9.            Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

II.                Zasady korzystania ze Sklepu internetowego 

 

2.1.            Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 

 

2.2.            Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

 

2.3.            Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

 

2.4.            Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie ComaroN Anna Dietrych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@comaron.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy ComaroN Anna Dietrych wskazany w pkt. 1.3. Regulaminu, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.  

 

2.5.            ComaroN Anna Dietrych może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

 

a)      podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 

 

b)      dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego; 

 

c)      dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ComaroN Anna Dietrych za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ComaroN Anna Dietrych.

 

2.6.            Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ComaroN Anna Dietrych.

 

2.7.            W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

2.8.            Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 

b)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 

c)      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

 

d)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ComaroN Anna Dietrych;

 

e)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

 

f)       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III.             Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

 

3.1.            W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ComaroN.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

3.2.            Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

3.3.            W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

3.4.            Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)      przedmiotu zamówienia;

b)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;

c)      wybranej metody płatności;

d)     wybranego sposobu dostawy;

e)      czasu dostawy.

 

3.5.            W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 

 

3.6.            Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ComaroN Anna Dietrych Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

3.7.            Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

3.8.            Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

3.9.            Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV.             Dostawa

 

4.1.            Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

4.2.            Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem: www.ComaroN.pl Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

4.3.            Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia.

 

4.4.            Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ComaroN.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

4.5.            Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

 

V.                Ceny i metody płatności

 

5.1.            Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

 

5.2.            Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

 

a.) przelewem na numer konta ING Bank Śląski nr konta: 42 1050 1924 1000 0091 4055 4974.

 

Dane do przelewu:

 

ComaroN Anna Dietrych

ul. Graniczna 52

05-807 Żółwin

 

W tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby składającej zamówienie.

 

b.) przekazem pocztowym;

 

c.) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy lub przy dostawie "za pobraniem".

 

5.3.            Klient winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

VI.             Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

6.1.            Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

6.2.            Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

 

6.3.            Konsument może odstąpić od umowy informując ComaroN Anna Dietrych o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres ComaroN Anna Dietrych, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie.  

 

6.4.            Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

6.5.            W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim ComaroN Anna Dietrych przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

 

6.6.            W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował ComaroN Anna Dietrych o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres ComaroN Anna Dietrych określony w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu. 

 

6.7.            Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

6.8.            W przypadku odstąpienia od umowy ComaroN Anna Dietrych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi koszty poniesione z tytułu zakupu towaru z wyłączeniem kosztów trasportu.

 

6.9.            Zwrot płatności zostanie dokonany przez ComaroN Anna Dietrych na konto użyte przy pierwotnej transakcji , lub wskazane przez Kupującego – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

6.10.        ComaroN Anna Dietrych może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

6.11.        Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

6.12.        Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

a)         o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

b)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

c)         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

d)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

e)         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VII.          Reklamacje zakupionych Towarów

 

7.1.            ComaroN Anna Dietrych jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. ComaroN Anna Dietrych ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 

 

7.2.            Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 

7.3.            Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

7.4.            Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.

 

7.5.            Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć ComaroN Anna Dietrych dowód zakupu towaru lub numer zamówienia. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.

 

7.6.            Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt ComaroN Anna Dietrych dostarczyć wadliwy towar na adres ComaroN Anna Dietrych wskazany w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu.

 

7.7.            ComaroN Anna Dietrych rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

 

VIII.       Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

8.1.            ComaroN Anna Dietrych  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

8.2.            Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ComaroN Anna Dietrych wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

 

8.3.            Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@comaron.pl .

 

8.4.            Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

8.5.            ComaroN Anna Dietrych zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

 

IX.             Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

9.1.            Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

 

a)         uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a ComaroN Anna Dietrych;

 

b)        uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 

9.2.            Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. 

 

9.3.            W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

 

9.4.            Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

9.5.            Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

9.6.            Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a ComaroN Anna Dietrych, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

9.7.            W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.

 

X.                Postanowienia końcowe

 

10.1.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

10.2.        Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:  

a)      Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy; 

b)      Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

10.3.        Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.  

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 25.12.2014 r. - POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2) Załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 25.12.2014 r. - OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

3) Załącznik nr 3 do Regulaminu z dnia 25.12.2014 r. - ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

© ComaroN 2019 - Powered By OpenCart.
Wykonał:Damian Ortmann